aaiye mehrban,baithiye jan-e-jan,shouq say Lijiye ishiq k imtihan.aaiye mehrban,baithiye jan-e-jan,shouq say Lijiye ishiq k imtihan. aaiye mehrban,baithiye jan-e-jan,shouq say Lijiye ishiq k imtihan.

aaiye mehrban,baithiye jan-e-jan,shouq say Lijiye ishiq k imtihan.

2016-June-02
mahr Hafeez ullah Khan
510 Likes
167,616 views
03:12
69 Dislikes