aaiye mehrban,baithiye jan-e-jan,shouq say Lijiye ishiq k imtihan.aaiye mehrban,baithiye jan-e-jan,shouq say Lijiye ishiq k imtihan. aaiye mehrban,baithiye jan-e-jan,shouq say Lijiye ishiq k imtihan.

aaiye mehrban,baithiye jan-e-jan,shouq say Lijiye ishiq k imtihan.

2016-June-02
mahr Hafeez ullah Khan
537 Likes
174,808 views
03:12
70 Dislikes